Navigatie overslaan

Wij maken gebruik van cookies om de website normaal te laten functioneren, de browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud te tonen en gebruikersinteractie te meten. Door op 'Alle accepteren' te klikken, stem je in met ons gebruik van cookies.

Kies je cursus

Meldroutes

Iedereen die bij VRIJDAG werkt - in dienst, freelance of vrijwillig -, deelneemt aan de programma’s van VRIJDAG, die VRIJDAG bezoekt of een dienst levert is medeverantwoordelijk voor een veilig klimaat. Als je ongewenst gedrag ervaart, zijn er de volgende mogelijkheden om zorgen of ervaringen te uiten, bespreekbaar te maken en/of te melden:

A. Als VRIJDAG-medewerker (in loondienst, freelance, stage of vrijwillig):

 • Bij je leidinggevende (voor mensen in dienst, stagiairs, vrijwilligers), of opdrachtgever (voor freelancers);
 • is dit om welke reden dan ook noch mogelijk noch wenselijk, dan bij de P&O-adviseur van VRIJDAG;
 • is dit om welke reden dan ook noch mogelijk noch wenselijk, dan bij de directeur-bestuurder van VRIJDAG;
 • is dit om welke reden dan ook noch mogelijk noch wenselijk, dan kun je naar de interne vertrouwenspersoon Leontine Hulscher, bereikbaar via (06) 46 19 87 06
 • is de stap naar een externe vertrouwenspersoon gewenst dan biedt de CAO een centraal meldnummer waarmee contact kan worden opgenomen met onafhankelijke, externe, professionele vertrouwenspersonen van Mores online. Zij zijn bereikbaar op (088) 111 9950 of via mores@devertrouwenspersoon.nl. Ook kan de werknemer de vertrouwenspersonen schriftelijk benaderen per post. Informatie is te vinden via https://mores.online/.

B. Als bezoeker, deelnemer, gast of andere externe zonder directe arbeidsrelatie met VRIJDAG:

 • Bij een voor jou bekende medewerker van VRIJDAG of rechtstreeks bij de interne vertrouwenspersoon Leontine Hulscher, bereikbaar via (06) 46 19 87 06.
 • Het meldpunt van Mores online voorziet niet in het behandelen van meldingen van klanten/cursisten/leerlingen. Daarom start brancheorganisatie Cultuurconnectie in 2023 een pilot met de Report-App, die hierin wél voorziet, als een aanvullende dienst. Deze pilot zal na een jaar worden geëvalueerd. De interne contactpersoon kan de klant/cursist/leerling hiernaar desgewenst doorverwijzen.

C. Als dienstverlener:

 • Bij degene die je de opdracht heeft verleend of, indien dat niet mogelijk is, bij de interne vertrouwenspersoon Leontine Hulscher, bereikbaar via (06) 46 19 87 06. De interne contactpersoon kan desgewenst doorverwijzen.

Alle meldingen/ervaringen worden serieus genomen en in vertrouwen behandeld. Wanneer het VRIJDAG-team zelf niet over de juiste expertise beschikt, zal - in overleg met de melder - professionele hulp ingeschakeld worden om dit verder te begeleiden. Let hierbij op het volgende: de directeur-bestuurder heeft de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en de Raad van Toezicht (RvT) om toezicht te houden op de organisatie. Het kan daarom zijn dat handelen naar aanleiding van een melding bij de directie of RvT noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat het ongewenste gedrag ook anderen raakt of mogelijk kan raken. Hoewel e.e.a. uiteraard zorgvuldig zal worden opgepakt, kan volledige vertrouwelijkheid dan niet altijd worden gewaarborgd.

Met medewerkers tegen wie een klacht wordt ingediend zal zorgvuldig worden omgegaan. In beginsel is volledige geheimhouding daarbij het adagium voor alle betrokkenen. Het kan voorkomen dat van dit principe moet worden afgeweken als het algemeen bedrijfsbelang hiermee gemoeid is. In dat geval zal de privacy van betrokken zoveel mogelijk beschermd worden.

De belangrijkste taken van de interne vertrouwenspersoon zijn:

 • De melder opvangen
 • De situatie met de melder analyseren
 • Adviseren van de melder over de te ondernemen stappen
 • De melder die het ongewenst gedrag ervaart, begeleiden en ondersteunen bij de te volgen procedure
 • Minimaal één keer per jaar rapporteren aan de directeur-bestuurder

VRIJDAG Procedure na een melding

Als grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld, worden in het algemeen de volgende stappen ondernomen:

 • VRIJDAG luistert naar de melder;

A. Als de melder getuige is geweest van het gedrag:

 • Bespreekt VRIJDAG de melding met de betrokken partijen;
 • Zie voor verdere acties hieronder;

B. Als de melder zelf dit gedrag heeft ervaren:

 • Vangt VRIJDAG de melder op en geeft deze ondersteuning, al naar gelang de wensen van de melder;
 • Bespreekt VRIJDAG de mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
  • In gesprek gaan met de betrokkene(n);
  • In gesprek gaan met een interne of externe vertrouwenspersoon
  • Een klachtenprocedure opstarten
  • Inschakelen van politie en/of slachtofferhulp of het centrum seksueel geweld;
  • Als de benodigde expertise binnen VRIJDAG ontoereikend is, wordt advies ingewonnen van onafhankelijke experts;
  • Indien nodig en van toepassing worden gevallen besproken in de vergadering van de directeur-bestuurder met de RvT;
  • Indien nodig worden passende sancties genomen, afhankelijk van de relatie met de veroorzaker en de ernst van het gedrag. Dit kan variëren van een formele waarschuwing, ontzegging van toegang tot het pand, het opzeggen van de relatie, beëindiging van de opdracht, ontbinding van de arbeids- of samenwerkingsovereenkomst, etc.

Bij alle stappen respecteert VRIJDAG het vertrouwen en privacy van de melder, waarbij de melder zo veel mogelijk zeggenschap houdt over de te nemen stappen, tenzij de eigen veiligheid of die van anderen in het geding is, of wanneer ernstige misdrijven ons anders verplichten en melding moet worden gedaan bij de Politie en/of Veilig Thuis. In dat geval zal de privacy van betrokken zoveel mogelijk beschermd worden.

Er worden heldere afspraken over vervolg stappen gemaakt met instemming van alle partijen.

​​​​​​​Alle cases worden individueel beoordeeld.