Navigatie overslaan
Kies je cursus
Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 juli 2024 en van toepassing op al het muziek, theater en beeldende kunst cursus- en lesaanbod dat vanaf augustus 2024 bij VRIJDAG start.

Algemene voorwaarden

Inhoud

 1. Overeenkomst
  1. Toepassing algemene voorwaarden
  2. Inschrijven
  3. Communicatie
  4. Vormen van deelname
  5. Bevestiging en factuur
 2. Tarieven en betalingswijze
  1. Btw
  2. Tarieven
  3. Betalingswijze
  4. Betalingsachterstand
 3. Kortingen en regelingen
  1. Studentenkorting
  2. Overige regelingen
 4. Opzeggen
  1. Overeenkomst op afstand
  2. Opzeggen van deelname aan muzieklessen en samenspelactiviteiten
  3. Opzeggen van deelname aan overige activiteiten (cursussen, workshops, routes en opleidingen)
  4. Restitutie
 5. Wijzigingen in de programmering

 6. Uitval van lessen
  1. Jaarrooster
  2. Uitval door afwezigheid van de docent
  3. Afzeggen van een les door de deelnemer
  4. Uitval als gevolg van overheidsmaatregelen
 7. Overige bepalingen
  1. Gebruik foto- en filmmateriaal
  2. Eigendomsrecht (copyright)
  3. Aansprakelijkheid
  4. Vertrouwelijkheid
  5. (On)gewenst gedrag
  6. Overige
 8. Disclaimer
 9. Tip of klacht

Artikel 1 Overeenkomst

Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit bij VRIJDAG ga je een overeenkomst aan met VRIJDAG. Je kunt je inschrijven via de website of op een van onze locaties bij de receptie/administratie. De overeenkomst gaat in op het moment dat de bevestiging van de aanmelding aan jou is verstuurd.

De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van VRIJDAG.

1.1 Toepassing algemene voorwaarden

Bij alle vormen van inschrijving verplicht je je aan onderstaande algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst ga je tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

1.2 Inschrijven

Je kunt je inschrijven bij VRIJDAG voor een activiteit via www.bijvrijdag.nl. Je ontvangt dan een automatische bevestiging van jouw aanmelding op het door jou opgegeven mailadres.

Je kunt je ook inschrijven via ons inschrijfformulier, dat op alle drie de locaties verkrijgbaar is. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving per e-mail.

Onvolledig ingevulde of niet ondertekende papieren inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is niet mogelijk. Voor inschrijvingen tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of verzorger nodig.

Vanwege de populariteit van keramiekcursussen, kun je je voor slechts één keramiekcursus in dezelfde periode opgeven. We gunnen op deze manier zo veel mogelijk mensen het plezier van werken in het keramiekatelier van VRIJDAG.

1.3 Communicatie

Alle communicatie van VRIJDAG naar (ouders/verzorgers van) deelnemers aan onze activiteiten wordt gedaan per e-mail. We gebruiken hiervoor het door jou opgegeven e-mailadres.

Tijdens het inschrijven kunnen cursisten zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan daarnaast (ook voor niet-cursisten) online via bijvrijdag.nl. Uitschrijven kan eenvoudig via een link onderaan de nieuwsbrief.

1.4 Vormen van deelname

We onderscheiden twee vormen van deelname:

 • Voor muzieklessen en samenspel schrijf je je eenmalig in en wordt je inschrijving automatisch verlengd. Je schrijft je in voor minimaal vijf maanden (een half lesjaar), tenzij het cursusjaar nog minder dan vijf maanden duurt. In dat geval geldt het aantal overgebleven maanden. De overeenkomst blijft dus gelden totdat je opzegt. Zie de paragraaf ‘Opzeggen’ voor de manier waarop je dit kunt doen. Uitzondering hierop is de strippenkaart voor muziekles voor volwassenen.
 • Voor overige activiteiten (cursussen, routes, workshops, opleidingen) schrijf je je in voor de duur van de activiteit. Je moet je dus telkens opnieuw inschrijven.

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats is, word je hierover door ons geïnformeerd. Wanneer er onverhoopt toch een plaats vrijkomt, nemen we contact met je op. Wanneer een activiteit niet doorgaat, bijvoorbeeld door te weinig deelname, informeren wij je hierover uiterlijk één week voor de begindatum.

1.5 Bevestiging en factuur

Na inschrijving krijg je een bevestiging van je aanmelding per e-mail, waarop eveneens de prijs en wijze van betaling staat vermeld. Binnen een week na aanmelding ontvang je per e-mail de factuur. Daarnaast ontvang je uiterlijk een week van tevoren de uitnodiging voor de eerste les. Uitzondering hierop zijn workshops, weekendactiviteiten en driedaagses, waar je bij opgave direct je ticket dient te betalen.

Artikel 2 Tarieven en betalingswijze

2.1 Btw

Alle tarieven voor deelnemers van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% btw. De startdatum van de activiteit wordt hierbij als peildatum gebruikt. Word je gedurende de cursusperiode 21 jaar, dan blijft het tarief tot 21 jaar gelden en wordt er geen btw doorberekend.

2.2 Tarieven

De prijs van een activiteit (cursus, route, opleiding of workshop) is vermeld bij de activiteit op de site. In principe zijn materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. In bijzondere omstandigheden, of bij meer dan gemiddeld gebruik, brengt VRIJDAG extra materiaalkosten in rekening. Bij latere instroom wordt het bedrag naar rato van het aantal te volgen lessen berekend.

Bij muzieklessen en samenspel is de prijs per maand of per jaar vermeld. Een compleet cursusjaar bevat 36 lesweken binnen een periode van 10 maanden. Voor muziekles voor volwassenen is het daarnaast mogelijk een strippenkaart af te nemen.

2.3 Betalingswijze

We factureren het totaalbedrag, waarbij indien gewenst per maand wordt geïncasseerd. Betaling is mogelijk door middel van:

 • automatische incasso voor betaling ineens of in maandtermijnen, op basis van maximaal tien termijnen per jaar afhankelijk van de duur van de cursus (minimaal 6 weken) of (de rest van) het cursusjaar;
 • betalen met pin voor betaling ineens (werkdagen 9.00-17.00 uur bij de receptie aan de Walstraat of de Akkerstraat), op vertoon van je factuur;
 • overschrijving van het cursusgeld via de toegestuurde Mollie link.

Voor korte activiteiten (workshops, weekendactiviteiten en driedaagses) betaal je direct je ticket bij aanmelding.

2.4 Betalingsachterstand

Wanneer de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van VRIJDAG, dien je het cursusbedrag of de termijnbetaling zelf aan VRIJDAG over te maken. Als wij het gestorneerde bedrag niet ontvangen hebben, zal binnen een week na de vervaldatum een herinnering worden verstuurd. Als er na 2 weken nog steeds niet is betaald, wordt een tweede herinnering verstuurd. Bij opnieuw uitblijven van betaling volgt na 2 weken een laatste herinnering. Wanneer ook binnen de aangegeven termijn geen gehoor wordt gegeven aan de laatste betalingsherinnering, volgt een ingebrekestelling en overdracht aan de deurwaarder. Alle door VRIJDAG gemaakte kosten van dit proces inclusief de wettelijke rente zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit je ontslaat van je betalingsverplichting.

Artikel 3 Kortingen en regelingen

3.1 Studentenkorting

Volg je een volledige dagstudie (vervolgopleiding, geen voortgezet onderwijs)? Dan kom je in aanmerking voor een studentenkorting van 10% op alle activiteiten. Je geeft dit aan bij de inschrijving. De voorwaarde is dat je een kopie van je collegekaart (met pasnummer en studiejaar) of een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling, samen met een geldig identiteitsbewijs, mailt naar cursus@bijvrijdag.nl. De korting wordt dan direct verrekend.

3.2 Overige regelingen

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In de stad Groningen is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, mogelijk mee te doen aan culturele activiteiten, zoals muzieklessen en -cursussen, beeldende cursussen en theaterroutes of -cursussen bij VRIJDAG. De bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kent een maximum van € 500 per kind per jaar voor lessen en eventueel materialen. Je kunt aanspraak maken op deze regeling bij VRIJDAG nadat het Jeugdfonds Sport & Cultuur hiervoor akkoord heeft gegeven en VRIJDAG hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Zie voor meer info https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt eveneens financiële hulp aan gezinnen met een minimuminkomen, zodat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daar waar het Jeugdfonds Sport & Cultuur niet actief is, kan een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Zie voor meer info https://www.leergeld.nl/groningen/.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Voor volwassenen is er het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De bijdrage van het Volwassenenfonds bedraagt maximaal € 400,- per persoon per jaar. Om in aanmerking te komen voor het Volwassenenfonds dien je in het bezit te zijn van een (gratis) Stadjerspas. Een aanvraag voor het Volwassenenfonds wordt gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een cultuurcoach van VRIJDAG in de Buurt. Zie voor meer info https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/groningen.

Stadjerspas

De Stadjerspas webshop is interessant voor kleinere bijdragen. Er is jaarlijks een kortingsbon ter waarde van €20,- die eenmalig voor elke activiteit ingezet kan worden, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Soms zijn er speciale acties, deze worden kenbaar gemaakt via de website van Stadjerspas. Wie in aanmerking komt heeft van de Gemeente Groningen een sleutelhanger ontvangen of op de mobiele telefoon de app ter beschikking waarmee de korting gebruikt kan worden.

Artikel 4 Opzeggen

4.1 Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst die wordt gesloten via internet of post, wordt een ‘overeenkomst op afstand’ genoemd. Na het sluiten van een overeenkomst op afstand heb je gedurende 14 kalenderdagen het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Na de startdatum is ontbinding niet meer mogelijk, behalve als er sprake is van overmacht of zwaarwegende omstandigheden zoals langdurige ziekte. Lees daarvoor onderstaand verder bij restitutie. Er zijn wel mogelijkheden om over te stappen naar een andere cursus. Lees daarvoor onderstaand verder.

Opzeggen kan alleen schriftelijk: mail naar cursus@bijvrijdag.nl, lever een brief in bij de receptie, Akkerstraat 99, of stuur de brief naar Cursusadministratie VRIJDAG, Postbus 1633, 9701 BP Groningen.

Opzegging bij je docent (mondeling of schriftelijk) is dus niet voldoende.

4.2 Opzeggen van deelname aan muzieklessen en samenspelactiviteiten

Bij muziekles en samenspel blijf je ingeschreven tot wederopzegging. Je schrijft je in voor minimaal vijf maanden (een half lesjaar), tenzij het seizoen nog minder dan vijf maanden duurt. In dat geval geldt het aantal overgebleven maanden. Na deze startperiode geldt een opzegtermijn van een maand.

Uitzondering is de strippenkaart voor muziekles, hierbij is uitschrijven niet mogelijk.

4.3 Opzeggen van deelname aan overige activiteiten (cursussen, workshops, routes en opleidingen)

Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen twee weken voor aanvang van de activiteit inschrijft.

Ben je gestart en bevalt de cursus toch niet, dan is het in veel gevallen mogelijk om - in overleg met VRIJDAG - over te stappen naar een andere cursus. Uitzondering hierop zijn de korte activiteiten (workshops, weekendactiviteiten en driedaagses). Overstappen kan slechts één keer. Je kunt hiervoor een verzoek mailen naar cursus@bijvrijdag.nl. Als je verzoek wordt goedgekeurd en je meteen kunt aangeven naar welke cursus je wilt overstappen (en het overstappen naar die cursus mogelijk is), regelt VRIJDAG automatisch de wijziging van inschrijving. Het cursusgeld van de cursus waarop je stond ingeschreven blijft de geldende cursusprijs, tenzij het cursusgeld van de nieuwe cursus hoger is. In dat laatste geval wordt het verschil doorberekend.

Weet je nog niet naar welke cursus je wilt overstappen, dan wordt het cursusgeld op de afgesproken wijze geïncasseerd (in één keer of in termijnen). Je ontvangt dan een digitale waardebon ter waarde van het resterende cursusbedrag. Dit kun je als betaalmiddel gebruiken voor een andere cursus. De waardebon is niet persoonsgebonden en is een jaar geldig. De waardebon kan niet ingezet worden als kortingsbon op cursussen die reeds gevolgd worden.

4.4 Restitutie

Restitutie vindt in de regel niet plaats. Slechts in een aantal gevallen maakt VRIJDAG hierop een uitzondering:

 • Bij ernstige ziekte of een ongeval, waardoor je langer dan twee maanden geen lessen kunt volgen. In dat geval dien je altijd schriftelijk op te zeggen en zo aannemelijk mogelijk te maken dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden, bijvoorbeeld door overleg van een doktersverklaring (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren). Wanneer je ons van tevoren op de hoogte stelt, geldt de feitelijke datum van ziekenhuisopname. Verstrek je de informatie achteraf, dan geldt de ontvangstdatum van de schriftelijke melding.
 • Bij overlijden.
 • Bij verhuizing, waardoor je redelijkerwijs niet meer in staat bent de lessen te volgen. Je dient altijd schriftelijk op te zeggen, met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats.
 • Wanneer je een of meer strippenkaarten voor muziekles afneemt en niet alle lesminuten benut kunnen worden binnen dat cursusjaar, kun je de overgebleven lesminuten laten restitueren.
 • Voor situaties als beschreven in 6.2 en 6.4

VRIJDAG beslist of jouw reden tot opzegging inderdaad binnen de uitzonderingen valt. Als de uitschrijving geaccepteerd is, krijg je een bevestiging van uitschrijving en een eindafrekening. Als je je niet uitschrijft heb je geen recht op restitutie.

Voor korte activiteiten (workshops, weekendactiviteiten en driedaagses) wordt geen restitutie verleend. Wel is het mogelijk iemand anders met jouw ticket deel te laten nemen.

Artikel 5 Wijzigingen in de programmering

VRIJDAG heeft te allen tijde het recht:

 • een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling
 • een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld
 • noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.

Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht.

Artikel 6 Uitval van lessen

6.1 Jaarrooster

Voor ieder cursusseizoen stelt VRIJDAG het jaarrooster vast. VRIJDAG volgt voor de reguliere lessen zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Groningen. De zaterdag van elk eerste vakantieweekend wordt er wel lesgegeven, met uitzondering van de zomervakantie, zie www.bijvrijdag.nl/vakantie.

6.2 Uitval door afwezigheid van de docent

Bij alle activiteiten van VRIJDAG staat het aantal lesweken op de website vermeld. Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Muziekles en samenspelactiviteiten bestaan uit 36 lesweken. In overleg met de docent wordt het totaal aan lesminuten ingedeeld in het cursusjaar. Dit kan ook betekenen dat er tweewekelijks of maandelijks les wordt gegeven.

Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder lessen dan vermeld op de site, dan ontvang je voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld.

6.3 Afzeggen van een les door de deelnemer

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de les, verzoeken we je je voor aanvang van de les af te melden bij je docent. Is je docent niet bereikbaar, neem dan contact met ons op via een van onze locaties:

 • Walstraat (Beeldende kunst): 050 3051435
 • Noorderbuitensingel (Theater): 050 3051430
 • Akkerstraat (Muziek): 050 3051400

Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

6.4 Uitval vanwege een sluiting als gevolg van overheidsmaatregelen

In veel gevallen zijn er restitutiemogelijkheden bij een eventuele sluiting wanneer die opgelegd wordt vanuit de overheid, tenzij er een online of digitaal alternatief geboden wordt. Hierover wordt in dat geval zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Gebruik foto- en filmmateriaal

VRIJDAG laat regelmatig foto- of audio- en videoreportages maken van cursussen, voorstellingen en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, sociale media als Facebook en Twitter, in de cursusbrochure et cetera. Deze opnamen worden echter nooit gebruikt zonder van tevoren toestemming te hebben verkregen van de betreffende personen.

7.2 Eigendomsrecht (copyright)

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door VRIJDAG ontwikkelde cursussen, projecten en diensten, berust bij VRIJDAG. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

7.3 Aansprakelijkheid

VRIJDAG is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen, tenzij VRIJDAG nalatig is. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en VRIJDAG is het Nederlands recht van toepassing.

7.4 Vertrouwelijkheid

VRIJDAG behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Medewerkers zijn volgens artikel 8:3 lid 2 van de CAO Kunsteducatie gebonden aan geheimhouding inzake informatie verkregen uit of dankzij hun werkzaamheden bij het VRIJDAG. Zie ook: www.bijvrijdag.nl/privacy.

7.5 (On)gewenst gedrag

VRIJDAG staat voor een sociaal veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. VRIJDAG wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en (verbaal) geweld ten alle tijden voorkomen. Mocht dit zich in iemands beleving toch voordoen, dan kan contact worden opgenomen met onze interne vertrouwenspersoon via telefoonnummer 06-46198706.

Ter bevordering van gewenst gedrag en een sociaal veilig en respectvol klimaat hanteert VRIJDAG een gedragscode en zijn er meldroutes beschreven. De gedragscode + meldroutes zijn is te vinden via bijvrijdag.nl/gedragscode

7.6 Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Artikel 8 Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die VRIJDAG besteedt aan de website www.bijvrijdag.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de definitieve factuur wordt als leidend beschouwd.

Artikel 9 Tip of klacht

Heb je een tip of een klacht over onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. Je kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar tipofklacht@bijvrijdag.nl.

Je krijgt een ontvangstbevestiging als eerste reactie op je mail en vervolgens zal je klacht doorgestuurd worden naar een medewerker van VRIJDAG die de klacht inhoudelijk kan behandelen. Je krijgt in elk geval binnen 4 weken een inhoudelijke reactie. Mochten we meer tijd nodig hebben om je klacht af te handelen dan zul je binnen 4 weken van ons horen waarom we meer tijd nodig hebben en ook wanneer we denken je uitsluitsel te kunnen geven.

Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Alle klachten worden door ons geregistreerd en bewaard voor een periode van maximaal twee jaar.

Mocht ondanks inspanningen van beide kanten de klacht niet worden opgelost dan is er in het uiterste geval mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde gerechtelijke instantie in de plaats van vestiging van VRIJDAG.