Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig per 1 juli 2019 en van toepassing op al het muziek, theater en beeldende kunst cursus- en lesaanbod dat vanaf september 2019 bij VRIJDAG start.

 1. Overeenkomst
 2. Tarieven en betalingswijze
 3. Kortingen en regelingen
 4. Opzeggen
 5. Wijzigingen in de programmering
 6. Uitval van lessen
 7. Overige bepalingen
 8. Disclaimer
 9. Tip of klacht

Artikel 1 Overeenkomst

Wanneer je je inschrijft voor een activiteit bij VRIJDAG ga je een overeenkomst aan met VRIJDAG. Je kunt je inschrijven via de website of op een van onze locaties bij de receptie/administratie. De overeenkomst gaat in op het moment dat de bevestiging van de inschrijving aan jou is verstuurd.

De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van VRIJDAG.

1.1 Toepassing algemene voorwaarden

Bij alle vormen van inschrijving verplicht je je aan onderstaande algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst ga je tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

1.2 Inschrijven

Je kunt je inschrijven bij VRIJDAG voor een activiteit via www.bijvrijdag.nl. Je ontvangt dan een automatische bevestiging van jouw aanmelding op het door jou opgegeven mailadres.

Je kunt je ook inschrijven via ons inschrijfformulier, dat op alle drie de locaties verkrijgbaar is. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving per e-mail.

Onvolledig ingevulde of niet ondertekende papieren inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is niet mogelijk. Voor inschrijvingen tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of verzorger nodig.

1.3 Communicatie

Alle communicatie van VRIJDAG naar (ouders/verzorgers van) deelnemers aan onze activiteiten wordt gedaan per e-mail. We gebruiken hiervoor het door jou opgegeven e-mailadres.

Na de inschrijving stuurt VRIJDAG naar alle cursisten een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van deze dienst via een link in de nieuwsbrief.

1.4 Vormen van deelname

We onderscheiden twee vormen van deelname:

 • Voor muziekpakketten, -lessen en samenspel schrijf je je eenmalig in en wordt je inschrijving automatisch verlengd. Je schrijft je in voor minimaal vijf maanden (een half lesjaar), tenzij het seizoen nog minder dan vijf maanden duurt. In dat geval geldt het aantal overgebleven maanden. De overeenkomst blijft dus gelden totdat je opzegt. Zie de paragraaf ‘Opzeggen’ voor de manier waarop je dit kunt doen.
 • Voor overige activiteiten (cursussen, routes, workshops, opleidingen) schrijf je je in voor de duur van de activiteit. Je moet je dus telkens opnieuw inschrijven.

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats is, word je automatisch op de wachtlijst geplaatst. Je ontvangt hierover bericht. Jouw inschrijving op de wachtlijst vervalt automatisch aan het eind van het lesjaar. Wanneer een activiteit niet doorgaat, bijvoorbeeld door te weinig deelname, informeren wij je hierover uiterlijk één week voor de begindatum.

1.5 Bevestiging en factuur

Na inschrijving krijg je een bevestiging/uitnodiging voor de eerste les per e-mail. Daarnaast krijg je na de start van de activiteit eveneens per mail een factuur waarop de prijs en wijze van betaling staat vermeld.

Artikel 2 Tarieven en betalingswijze

2.1 Btw

Alle tarieven voor deelnemers van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% btw. De startdatum van de activiteit wordt hierbij als peildatum gebruikt. Word je gedurende de cursusperiode 21 jaar, dan blijft het tarief tot 21 jaar gelden en wordt er geen btw doorberekend.

2.2 Tarieven

De prijs van een activiteit (cursus, route, opleiding of workshop) is vermeld bij de activiteit op de site. In principe zijn materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. In bijzondere omstandigheden, of bij meer dan gemiddeld gebruik, brengt VRIJDAG extra materiaalkosten in rekening. Bij latere instroom wordt het bedrag naar rato van het aantal te volgen lessen berekend.

Bij muziekpakketten en samenspel is de prijs per maand of per jaar vermeld. Een compleet cursusjaar bevat 10 maanden.

2.3 Betalingswijze

We factureren het totaalbedrag, waarbij indien gewenst per maand wordt geïncasseerd. Betaling is mogelijk door middel van:

 • automatische incasso voor betaling ineens of in maandtermijnen, op basis van maximaal tien termijnen per jaar afhankelijk van de duur van de cursus (minimaal 6 weken) of (de rest van) het cursusjaar;
 • contante betaling of pin voor betaling ineens (werkdagen 9.00-17.00 uur bij de receptie aan de Walstraat of de Sint Jansstraat);
 • overschrijving van het cursusgeld op rekeningnummer NL52 RABO 0148 8450 37 t.n.v. VRIJDAG onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de cursist.

2.4 Betalingsachterstand

Wanneer de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van VRIJDAG, dien je het cursusbedrag of de termijnbetaling zelf aan VRIJDAG over te maken. Als wij het gestorneerde bedrag niet ontvangen hebben, zal twee weken na de vervaldatum een herinnering worden verstuurd. Als er na een maand nog steeds niet is betaald, wordt een tweede herinnering verstuurd. Wanneer ook binnen de aangegeven termijn geen gehoor wordt gegeven aan de tweede betalingsherinnering, volgt een ingebrekestelling en overdracht aan de deurwaarder. Alle door VRIJDAG gemaakte kosten van dit proces inclusief de wettelijke rente zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit je ontslaat van je betalingsverplichting.

Artikel 3 Kortingen en regelingen

3.1 Studentenkorting

Ben je bij de start van de activiteit niet ouder dan 27 jaar en volg je een volledige dagstudie (vervolgopleiding, geen voortgezet onderwijs)? Dan kom je in aanmerking voor een studentenkorting van 10% op alle activiteiten. Je geeft dit aan bij de inschrijving. De voorwaarde is dat je een kopie van je collegekaart (met pasnummer en studiejaar) of een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling samen met een geldig identiteitsbewijs mailt naar doen@bijvrijdag.nl. De korting wordt dan direct verrekend.

3.2 Overige regelingen

Ben je bij de start van de activiteit niet ouder dan 27 jaar en volg je een volledige dagstudie (vervolgopleiding, geen voortgezet onderwijs)? Dan kom je in aanmerking voor een studentenkorting van 10% op alle activiteiten. Je geeft dit aan bij de inschrijving. De voorwaarde is dat je een kopie van je collegekaart (met pasnummer en studiejaar) of een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling samen met een geldig identiteitsbewijs mailt naar doen@bijvrijdag.nl. De korting wordt dan direct verrekend.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In de stad Groningen is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, mogelijk mee te doen aan culturele activiteiten, zoals muziekpakketten en -cursussen, beeldende cursussen en theaterroutes of -cursussen bij VRIJDAG. De bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kent een maximum van € 450 per kind per jaar voor lessen en eventueel 4 materialen. Je kunt aanspraak maken op deze regeling bij VRIJDAG nadat het Jeugdfonds Sport & Cultuur hiervoor akkoord heeft gegeven en VRIJDAG hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Zie voor meer info www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt eveneens financiële hulp aan gezinnen met een minimuminkomen, zodat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daar waar Het Jeugd Cultuurfonds niet actief is, kan een beroep gedaan worden op Stichting Leergeld. Zie voor meer info www.leergeld.nl/groningen.

Stadjerspas

De Stadjerspas webshop is interessant voor kleinere bijdragen. Er is jaarlijks een kortingsbon ter waarde van €20,- die eenmalig voor elke activiteit ingezet kan worden, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Soms zijn er speciale acties, deze worden kenbaar gemaakt via de website van Stadjerspas. Wie in aanmerking komt heeft van de Gemeente Groningen een sleutelhanger ontvangen of op de mobiele telefoon de app ter beschikking waarmee de korting gebruikt kan worden.

Artikel 4 Opzeggen

4.1 Overeenkomst op afstand

Na het sluiten van een overeenkomst op afstand heb je gedurende 14 kalenderdagen het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus is aangevangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Opzeggen kan alleen schriftelijk: mail naar doen@bijvrijdag.nl, lever een brief in bij de receptie, Sint Jansstraat 7, of stuur de brief naar Cursusadministratie VRIJDAG, Postbus 1633, 9701 BP Groningen.

Opzegging bij je docent (mondeling of schriftelijk) is dus niet voldoende.

4.2 Opzeggen van deelname aan muziekpakketten en samenspelactiviteiten

Bij muziekpakketten en samenspel blijf je ingeschreven tot wederopzegging. Je schrijft je in voor minimaal vijf maanden (een half lesjaar), tenzij het seizoen nog minder dan vijf maanden duurt. In dat geval geldt het aantal overgebleven maanden. Na deze startperiode geldt een opzegtermijn van een maand.

4.3 Opzeggen van deelname aan overige activiteiten (cursussen, workshops, routes en opleidingen)

Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot twee weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen twee weken voor aanvang van de activiteit inschrijft. Uitzondering hierop zijn de routes bij muziek, waar tot twee weken voor aanvang van het volgende blok kan worden uitgeschreven.

4.4 Restitutie

Restitutie vindt in de regel niet plaats. Slechts in een aantal gevallen maakt VRIJDAG hierop een uitzondering:

 • Bij ernstige ziekte of een ongeval, waardoor je langer dan twee maanden geen lessen kunt volgen. In dat geval dien je altijd schriftelijk op te zeggen en zo aannemelijk mogelijk te maken dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden, bijvoorbeeld door overleg van een doktersverklaring (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren). Wanneer je ons van tevoren op de hoogte stelt, geldt de feitelijke datum van ziekenhuisopname. Verstrek je de informatie achteraf, dan geldt de ontvangstdatum van de schriftelijke melding.
  Bij overlijden.
 • Bij verhuizing, waardoor je redelijkerwijs niet meer in staat bent de lessen te volgen. Je dient altijd schriftelijk op te zeggen, met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats.
 • Voor situaties als beschreven in 6.2

VRIJDAG beslist of jouw reden tot opzegging inderdaad binnen de uitzonderingen valt. Als de uitschrijving geaccepteerd is, krijg je een bevestiging van uitschrijving en een eindafrekening. Als je je niet uitschrijft heb je geen recht op restitutie.

Artikel 5 Wijzigingen in de programmering

VRIJDAG heeft te allen tijde het recht:

 • een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling;
 • een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld;
 • noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.

Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht.

Artikel 6 Uitval van lessen

6.1 Jaarrooster

Voor ieder cursusseizoen stelt VRIJDAG het jaarrooster vast. VRIJDAG volgt voor de reguliere lessen zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Groningen. De zaterdag van elk eerste vakantieweekend wordt er wel lesgegeven, met uitzondering van de zomervakantie. Het jaarrooster is te vinden via www.bijvrijdag.nl/jaarrooster.

6.2 Uitval door afwezigheid van de docent

Bij alle activiteiten van VRIJDAG staat het aantal lesweken op de website vermeld. Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Muziekpakketten en samenspelactiviteiten bestaan uit 38 lesweken, waarvan 1 LABweek. In overleg met de docent worden het totaal aan lesminuten behorende bij het muziekpakket ingedeeld in het cursusjaar. Dit kan ook betekenen dat er tweewekelijks of maandelijks les wordt gegeven.

Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder lessen dan vermeld op de site, dan ontvang je voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld.

6.3 Afzeggen van een les door de deelnemer

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de les, verzoeken we je je voor aanvang van de les af te melden bij je docent. Is je docent niet bereikbaar, neem dan contact met ons op via een van onze locaties:

 • Walstraat (Beeldende kunst): 050 3051 465 (cursusadministratie)
 • Noorderbuitensingel (Theater): 050 3051 430
 • Sint Jansstraat (Muziek): 050 3051 400

Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Gebruik foto- en filmmateriaal

VRIJDAG laat regelmatig foto- of audio- en videoreportages maken van cursussen, voorstellingen en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, sociale media als Facebook en Twitter, in de cursusbrochure et cetera. Deze opnamen worden echter nooit gebruikt zonder van tevoren toestemming te hebben verkregen van de betreffende personen.

7.2 Eigendomsrecht (copyright)

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door VRIJDAG ontwikkelde cursussen, projecten en diensten, berust bij VRIJDAG. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

7.3 Aansprakelijkheid

VRIJDAG is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen, tenzij VRIJDAG nalatig is. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en VRIJDAG is het Nederlands recht van toepassing.

7.4 Vertrouwelijkheid

VRIJDAG behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Medewerkers zijn volgens artikel 8:3 lid 2 van de CAO Kunsteducatie gebonden aan geheimhouding inzake informatie verkregen uit of dankzij hun werkzaamheden bij het VRIJDAG. Zie ook: www.bijvrijdag.nl/privacy.

7.5 Ongewenst gedrag

VRIJDAG wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en (verbaal) geweld voorkomen. Mocht je op dit gebied toch problemen ervaren, dan kun je desgewenst contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Als kunstzinnige instelling is VRIJDAG aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie op dit gebied: Cultuurconnectie. Samen met ArboNed heeft Cultuurconnectie een Centraal Meldpunt in het leven geroepen waar je als cursist steun kunt vragen voor je ervaringen met ongewenste omgangsvormen. Het telefoonnummer van dit meldpunt is 0800 - 0204 204.

7.6 Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Artikel 8 Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die VRIJDAG besteedt aan de website www.bijvrijdag.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de definitieve factuur wordt als leidend beschouwd.

Artikel 9 Tip of klacht

Heb je een tip of een klacht over onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. Je kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar tipofklacht@bijvrijdag.nl.

Je krijgt een ontvangstbevestiging als eerste reactie op je mail en vervolgens zal je klacht doorgestuurd worden naar een medewerker van VRIJDAG die de klacht inhoudelijk kan behandelen. Je krijgt in elk geval binnen 4 weken een inhoudelijke reactie. Mocht we meer tijd nodig hebben om je klacht af te handelen dan zul je binnen 4 weken van ons horen waarom we meer tijd nodig hebben en ook wanneer we denken je uitsluitsel te kunnen geven.

Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Alle klachten worden door ons geregistreerd en bewaard voor een periode van maximaal twee jaar.

Mocht ondanks inspanningen van beide kanten de klacht niet worden opgelost dan is er in het uiterste geval mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke partij, te weten Stadhouders Advocaten. Zij zijn te benaderen via kantoor@stadhouders.nl. Het oordeel van dit kantoor is bindend. Mogelijke gevolgen zullen door VRIJDAG zo snel mogelijk worden afgehandeld.

Heb je een vraag?

Verplicht veld