Navigatie overslaan

Wij maken gebruik van cookies om de website normaal te laten functioneren, de browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud te tonen en gebruikersinteractie te meten. Door op 'Alle accepteren' te klikken, stem je in met ons gebruik van cookies.

Kies je cursus
Gedragscode

VRIJDAG staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. Daarom hanteren we gedragsregels.

Gedragscode

VRIJDAG hanteert een gedragscode waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd die gelden voor de manier waarop medewerkers en leerlingen/deelnemers (bezoekers) binnen de organisatie VRIJDAG met elkaar omgaan. Deze uitgangspunten zijn vertaald in omgangsregels. De gedragscode is bedoeld als kader voor een stimulerend en veilig klimaat binnen de organisatie. Deze gedragsregels worden expliciet onder de aandacht gebracht van alle medewerkers en maakt onderdeel uit van de overeenkomst die met de betrokkene wordt aangegaan.

Begripsbepalingen

 1. Goede omgangsvormen: in het algemeen maatschappelijk verkeer als wenselijk, dan wel betamelijk ervaren omgangsvormen en gedragingen.
 2. Ongewenste omgangsvormen: in het algemeen maatschappelijk verkeer onwenselijke, dan wel onbetamelijke gedragingen die als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend worden ervaren en daarom onacceptabel zijn. Tot ongewenst gedrag worden in het bijzonder gerekend: discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, manipulatie, agressie en geweld.
 3. Medewerkers: alle personen die werkzaam zijn bij en/of voor VRIJDAG, ongeacht de aard van hun dienstverband of (arbeids-)overeenkomst: werknemers, opdrachtnemers (o.a. ZZP’ers), vrijwilligers, stagiaires. En ongeacht de aard van de functie: docenten, theatermakers, technici, vormgevers, leidinggevenden, projectmedewerkers, kantoor- en horecapersoneel, etc.
 4. Leerlingen/deelnemers: alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij VRIJDAG zijn ingeschreven en ingeschreven zijn geweest (oud-leerlingen/oud-deelnemers).

Gedragscode

 1. Medewerkers en leerlingen/deelnemers gaan op een correcte en professionele wijze met elkaar om.
 2. Medewerkers, in het bijzonder leidinggevenden en docenten, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en dragen de in deze gedragscode vastgelegde uitgangspunten (normen) in woord en daad uit.
 3. Medewerkers en leerlingen/deelnemers erkennen en respecteren elkaars etnische afkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, fysieke of verstandelijke mogelijkheden.
 4. Medewerkers en leerlingen/deelnemers maken geen onderscheid naar afkomst, achtergrond of persoonlijke eigenschappen.
 5. Medewerkers en leerlingen/deelnemers onthouden zich van iedere vorm van ongewenst gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld, manipulatie en discriminatie.
 6. Medewerkers houden de betrekkingen op de werkvloer zakelijk. Contacten die medewerkers onderling en met leerlingen/deelnemers hebben, ook in de digitale omgeving, liggen in de sfeer van werk.
 7. Medewerkers, in het bijzonder leidinggevenden en docenten, zijn zich in hun omgang met collega’s en leerlingen/deelnemers bewust van de afhankelijkheid en machtsongelijkheid binnen de onderlinge verhoudingen. Dit geldt in het bijzonder voor de omgang met minderjarige leerlingen/deelnemers en/of andere kwetsbare doelgroepen.
 8. Medewerkers gaan integer om met elkaars (lichamelijke) grenzen en die van leerlingen/deelnemers. Medewerkers gaan op de werkvloer onder geen beding een intieme relatie aan met leerlingen/deelnemers. Seksuele handelingen met minderjarige leerlingen/deelnemers, in welke vorm dan ook, zijn strafbaar.
 9. Medewerkers vermijden persoonlijke contacten met individuele leerlingen/deelnemers in situaties of plaatsen die de schijn van (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik zouden kunnen oproepen. Ook in de vrije tijd hebben medewerkers een voorbeeldfunctie naar leerlingen/deelnemers.
 10. Medewerkers spreken elkaar onderling aan en wijzen elkaar op het (mogelijk) voorkomen van ongewenst gedrag. Medewerkers zijn alert op signalen die wijzen op machtsmisbruik en ongewenst gedrag ten opzichte van leerlingen/deelnemers en maken daar melding van bij de interne vertrouwenspersoon.

Omgangsregels op basis van de gedragscode

 1. Alle medewerkers van VRIJDAG vervullen een voorbeeldrol en gedragen zich als representant van VRIJDAG .
 2. Medewerkers bejegenen elkaar en de leerlingen/deelnemers op vriendelijke wijze en met respect voor elkaars etniciteit, geloof, geaardheid, fysieke of verstandelijke beperkingen.
 3. Medewerkers spreken elkaar en leerlingen/deelnemers aan op hun gedrag, niet op hun persoon.
 4. Binnen en buiten onze organisatie wordt het belang van VRIJDAG niet bewust geschaad.
 5. Medewerkers praten met elkaar, niet over elkaar. Medewerkers spreken elkaar persoonlijk aan wanneer zij last hebben van elkaars gedrag en stellen zich open voor kritiek.
 6. Medewerkers ruimen hun eigen rommel op en laten de ruimtes netjes achter na gebruik. Medewerkers zorgen ervoor dat gebruikte inventaris weer terug komt op de eigen plek. Gaat er iets stuk dan melden medewerkers dit bij de beheerder van de locatie.
 7. Medewerkers gebruiken geen alcohol en/of drugs tijdens de uitoefening van de functie (inclusief pauzes) en verschijnen nuchter, dus niet onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk.
 8. Medewerkers realiseren zich dat ze kwetsbaar zijn in (privé) contacten met leerlingen/deelnemers. We zijn terughoudend in onze contacten die een privékarakter hebben met leerlingen/deelnemers via de moderne media en sociale netwerken.
 9. Medewerkers treden niet verder binnen in de persoonlijke levenssfeer van collega’s en leerlingen/deelnemers dan functioneel en wenselijk is, op basis van het gezamenlijk gestelde (artistieke/professionele) doel.
 10. Medewerkers gaan integer en zorgvuldig om met verkregen informatie die vertrouwelijk is of waarvan in redelijkheid verwacht mag worden dat die informatie een vertrouwelijk karakter heeft.
 11. Medewerkers zorgen ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden.
 12. Medewerkers realiseren zich dat bepaalde situaties of vriendelijke handelingen door anderen misverstaan kunnen worden en dat dit kan leiden tot beschuldigingen van (seksuele) intimidatie.
 13. Eén op één situaties met minderjarige leerlingen/deelnemers in afgesloten ruimtes waar geen zicht op is worden zoveel mogelijk vermeden. Als dit onoverkomelijk is zorgt de medewerker er waar mogelijk voor dat hij/zij zichtbaar is voor anderen (bijv: deur open zetten).
 14. Medewerkers maken geen beeldmateriaal van kinderen/jong volwassenen zonder dat dit noodzakelijk is voor het (artistieke) doel en er expliciete toestemming voor is van de ouders.
 15. Medewerkers gebruiken géén spullen en materialen van VRIJDAG voor privé doeleinden (bijvoorbeeld geen privé-kopieën maken).
 16. Medewerkers gaan behoedzaam en op een correcte manier om met de (computer-) faciliteiten van VRIJDAG, met het gebruik van email (soms is een andere vorm van communicatie verstandiger), met VRIJDAG gerelateerde berichten op Facebook, Instagram, YouTube, in WhatsApp, etc.
 17. Medewerkers bezoeken geen ongeoorloofde omstreden websites (pornografische, racistische, discriminerende, aanstootgevende, etc.) op door de VRIJDAG-organisatie ter beschikking gestelde systemen en netwerk.
 18. Medewerkers gaan volgens de regelgeving AVG strikt vertrouwelijk om met inlogcodes van bijvoorbeeld onze pc’s en gegevens van personeel en leerlingen/deelnemers. Medewerkers vragen vooraf toestemming aan leerlingen/deelnemers of zij aan een app-chatgroep toegevoegd willen worden.
 19. In mailwisseling naar meerdere privé-mailadressen gebruiken medewerkers de BCC, zodat privé-mailadressen niet onbedoeld worden verspreid.
 20. Medewerkers gaan zorgvuldig om met de in bruikleen verstrekte sleutels en alarmcodes van de locatie en geven onder geen beding verstrekte sleutels of alarmcodes af aan personen buiten de organisatie.